Avatud internetipunkt

 

Voore avatud internetipunkti kasutamise eeskiri

                  SAARE  VALLAVALITSUS

 

                                                             M Ä Ä R U S

 

 

Kääpa                                                                                                            20.mai 2009 nr 2

 

 

Voore avaliku infopunkti kasutamise

eeskiri 

Määrus antakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 alusel 

 

§ 1 Kinnitada  Voore  avaliku infopunkti  kasutamise eeskiri:

 

VOORE AVALIKU INFOPUNKTI KASUTAMISE EESKIRI

 

I-punkti asukoht: Voore külas, Voore raamatukogus

Postiaadress: Voore küla, 49324, JÕGEVAMAA

Telefon: 776 2078

E-post: – tea@aktivkeskus.ee

I-punkti toetajad: Saare Vallavalitsus

 

 1. Voore avalik infopunkt (edaspidi AIP) on avatud Voore raamatukoguga samadel lahtiolekuaegadel.
 2. AIP on kasutamiseks kõigile inimestele.
 3. AIP-s on arvuti kasutamine tasuta.
 4. AIP-s väljatrükkide tegemine on tasuline: 1 A4 leht maksab 1.50 krooni ja pilt A4 2.50 krooni. Samad hinnad kehtivad mustvalgete koopiate tegemisel.
 5. AIP kasutamiseks on vajalik eelnev registreerumine. Registreeruda saab kohapeal ja  telefoni teel tel. 776 2078.
 6. Enne AIP-i teenuste kasutamist esitab külastaja isikut tõendava dokumendi, tutvub kasutusreeglitega ja annab selle kohta allkirja AIP-i päevikusse.
 7. Eelregistreerimise korral peab kasutaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10-minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale. Arvuti kasutamise piiraeg ühele külastajale on 1 tund. Vabade aegade olemasolul on võimalik kasutusaega pikendada.
 8. AIP-i teenuste kasutaja kohustub:

a)      kasutama AIP-i ja selle inventari heaperemehelikult;

b)      täitma AIP-i kasutamise eeskirja;

c)      teavitama koheselt raamatukogu töötajat arvuti riketest ja tõrgetest arvuti kasutamisel;

d)      informeerima enne printimist raamatukogu töötajat;

e)      sulgema pärast töö lõppu kõik tema poolt kasutatud internetileheküljed ja käivitatud programmid.

 1. AIP-i kasutaja ei tohi oma käitumisega teisi häirida.
 2. Keelatud on:

 

 

a)      tasuliste portaalide külastamine;

b)      isikliku infokandja kasutamine enne viirusekontrolli teostamist;

c)      installeerida tarkvara;

d)      arvutis seadistuste muutmine;

e)      arvuti omavoliline väljalülitamine või alglaadimine;

f)        süüa ja juua arvuti kasutamise ajal;

g)      kasutada ja levitada ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevaid materjale.

 1. Mängimiseks AIP- i arvutit üldjuhul ei kasutata.
 2. AIP-i töötajal on õigus katkestada kasutusaeg või lõpetada kasutusõigused AIP-i kasutajatel, kes on:

a)      käitunud ebaeetiliselt või sündsusetult;

b)      käinud halvasti ümber AIP-i varaga;

c)      seganud teisi ruumis viibijaid.

 1. Eeskirjade esmakordsel rikkumisel kaotab kasutaja võimaluse AIP-i teenuste kasutamiseks kaheks nädalaks, teistkordsel rikkumisel määramata ajaks.
 2. AIP-i kasutaja on kohustatud hüvitama kahju, mis tekkis kasutatava ruumi ja inventari hävimise või rikkumisega, kui tuvastatakse selles kasutaja süü.
 3. AIP-is ei tagata kasutajale privaatsust.
 4. AIP ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel ning ei vastuta kasutajate poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

 

§ 2 Tunnistada kehtetuks Saare Vallavalitsuse 22.05.2001 määrus nr 3.

 

§ 3  Määrus jõustub 01.juunil 2009.a.

 

 

 

 

 

Jüri Morozov                                                                                                 Mall Merilo

Vallavanem                                                                                                    Vallasekretär