MILLISE LOO RÄÄGID SINA

OMA KODUKANDIST?

Milline on Sinu lugu, mida sooviksid teistega jagada? Mille üle

tunned uhkust? Kes on see inimene, keda kiidaksid? Kus on Sinu

meelispaigad looduses ja mis sinna kutsub? Milliseid toite Sinu

kandis valmistatakse? Mida põnevat ja naljakat on juhtunud? Mis

on need kurvad lood, mida me peaksime mäletama?

Palun jaga meiega oma lugu, et saaksime üheskoos hoida

seda, mis on meile iseloomulik ja päris meie oma.

Palun kirjuta oma lugu (kuni 200 sõna), kas tavakirjal (saada aadressil:

Haava tn 6, Kõrveküla, Tartu vald, Tartumaa 60512, Kaidi Randpõld, Geopargilugu), ekirja teel kaidi.randpold@tartuvv.ee või kodulehel:http://jaaaeg.ee/geopark/et/geopargilugu/

Lisa kindlasti oma nimi ja kontaktandmed ning omavalitsus, kust lugu pärineb.

Lugusid ootame kuni 31. märtsini 2016.a.

K õ i k i d e  l o o k i r j u t a j a t e v a h e l  l o o s i m e  v ä l j a  v i i e l e

i n i m e s e l e  p ä ä s m e d  E e s t i R a h v a M u u s e u m i u u e h o o n e k ü l a s t a m i s e k s 1 4 . o k t o o b r i l  2 0 1 6 . a a s t a l . I g a ü k s v õ i t j a t e s t  s a a b  k a a s a  v õ t t a  k u n i v i i s     k a a s-

la s t . L i s a k s l ä h e b l o o s i  v i i s  J ä ä a j a K e s k u s e  p e r e-

p i l e t i t .